Komplet balíček

Komplet balíček lekcí 1-15. Ušetříte cca 25%. Pomocí jedné platby lze zakoupit celý kurz.

33,5 h.

1250 Kč

Lekce 1 - Přehled, základní vlastnosti funkcí a inverzní funkce

Tato lekce obsahuje přehled funkcí. Co je funkce, jaké má základní vlastnosti (def. obor, obor hodnot, sudost/lichost, významné body, omezenost apod.) a základní typy funkcí (lineární, kvadratická, odmocnina, lineárně lomená, exponenciální, logaritmická a další). Součástí příkladů je také vysvětlení inverzní funkce (výpočet, graf a základní vlastnosti).

7,7 h.

380 Kč

Lekce 2 - Skládání a posuny funkcí

V lekci najdete ukázky modifikace předpisu funkce a její vliv na posun/změnu tvaru funkce na grafu a dále vysvětlení principu skládání a rozkládání funkcí.

1 h.

50 Kč

Lekce 3 - Definiční obor

Lekce obsahuje definiční obor funkce. Příklady jeho výpočtu na různých typech základních i složených funkcí - zlomky, odmocniny, logaritmy, kvadratické výrazy apod.

2 h.

100 Kč

Lekce 4 - Limity

Lekce obsahuje téma limity funkce. Vysvětlení základních principů ve spojení s grafem funkce. Výpočty vybraných příkladů limit častých typů funkcí (polynomy, zlomky, odmocniny, goniometrické funkce, složené funkce, Eulerovo číslo, cyklometrické funkce apod.) Dále příklady obsahující kreslení grafů funkce.

3,4 h.

170 Kč

Lekce 5 - Body nespojitosti

V této lekci najdete téma body nespojitosti funkce. Vysvětlení základních principů ve spojení s grafem funkce. Určení druhu nespojitosti funkce v bodě s využitím limit u různých typů funkcí.

0,5 h.

25 Kč

Lekce 6 - Asymptoty

V této lekci najdete téma asymptoty funkce. Určení jednotlivých druhů asymptot pomocí limit u různých typů funkcí.

1,5 h.

75 Kč

Lekce 7 - Derivace

Lekce obsahuje vysvětlení derivace funkce a výpočet základních způsobů derivování na různých typech funkcí (součet, rozdíl, součin, podíl či složená funkce).

2,25 h.

110 Kč

Lekce 8 - Tečny a normály

Lekce obsahuje vysvětlení použití derivací na výpočet rovnice tečny a normály funkce (včetně grafů) u různých variant zadání (např. využití rovnoběžnosti či kolmosti se zadanou přímkou).

1,5 h.

75 Kč

Lekce 9 - L`Hospitalovo pravidlo

Lekce obsahuje vysvětlení výpočtu limit pomocí L`Hospitalova pravidla.

1 h.

50 Kč

Lekce 10 - Taylorův polynom

V této lekci najdete vysvětlení Taylorova polynomu používaného na aproximaci funkce. Jeho výpočet na různých typech funkcí.

0,9 h.

45 Kč

Lekce 11 - Monotonie a extrémy

Lekce obsahuje vysvětlení použití derivací na výpočet intervalů monotonie funkce a rovněž lokálních a globálních extrémů funkce.

3 h.

150 Kč

Lekce 12 - Zakřivenost a inflexní body

V této lekci najdete vysvětlení použití derivací na výpočet intervalů zakřivenosti funkce (konvexnost a konkávnost) a inflexních bodů funkce.

1 h.

50 Kč

Lekce 13 - Průběh funkce

V této lekci najdete celý výpočet průběhu funkce od definičního oboru, přes limity, derivace až k nákresu grafu na několika vybraných typech funkcí. Dále také nákres funkce podle zadaných vlastností.

1,9 h.

90 Kč

Lekce 14 - Neurčité integrály

V této lekci si vysvětlíme téma neurčité integrály. Najdete zde úvodní přehled a dále mnoho příkladů na využití základních metod integrace tj. přímé metody, metody per partes a substituce. Také složitější příklady na kombinaci těchto metod.

3,8 h.

190 Kč

Lekce 15 - Určité integrály

V této lekci si vysvětlíme téma určité integrály. Najdete zde výpočet několika příkladů na přímou metodu, metodu per partes a substituci a dále hlavně aplikaci určitého integrálu na výpočet obsahu plochy rovinných obrazců. Také příklady z ekonomiky na výpočet rovnovážné ceny a množství a určení přebytku spotřebitele a producenta z nabídkové a poptávkové křivky.

3 h.

150 Kč

Speciální nabídka

V případě zájmu o více samostatných lekcí jednou platbou mě kontaktujte přes email a uveďte, o které lekce máte zájem