Komplet balíček

Komplet balíček lekcí 1-5. Ušetříte cca 25%. Pomocí jedné platby lze zakoupit celý kurz.

10,7 h.

400 Kč

Lekce 1 - Úvod do matic a základní operace s maticemi

V této lekci vysvětluji základy matic. Co je to matice, různé typy matic dle používaného názvosloví a základní operace s maticemi (násobení matice konstantou, součet a součin matic).

0,75 h.

40 Kč

Lekce 2 - Hodnost a determinant matic, inverzní matice, maticové rovnice

V této lekci vysvětluji úpravy matic pomocí Gaussovy eliminační metody, dále určení hodnosti matice. U čtvercových matic pak výpočet determinantu a inverzní matice. Také jak vyřešit maticovou rovnici či soustavu lineárních rovnic pomocí inverzní matice.

3,7 h.

185 Kč

Lekce 3 - Soustavy lineárních rovnic

V této lekci různé způsoby řešení soustavy lineárních rovnic pomocí matic. Najdete zde úpravu pomocí Gaussovy metody a dopočet z horní trojúhelníkové matice, dále využití inverzní matice a Cramerovo pravidlo. Nově také Jordanovu metodu. Také různé způsoby nalezení obecného řešení u homogenní i nehomogenní soustavy rovnic s nekonečně mnoho řešeními.

3 h.

150 Kč

Lekce 4 - Vlastní čísla a vektory matice

V této lekci vysvětluji výpočet tzv. charakteristických hodnot matice, tj. vlastních čísel a vlastních vektorů.

2,33 h.

115 Kč

Lekce 5 - Soustava lineárních nerovnic (přímek) pomocí matic

V této lekci vysvětluji typ příkladu na maticové vyjádření zadané soustavy lineárních nerovnic o dvou neznámých, tedy zároveň příklady týkající se přímek. Lze využít např. v operačním výzkumu / ekonomicko matematických metodách.

0,9 h.

45 Kč

Speciální nabídka

V případě zájmu o více samostatných lekcí jednou platbou mě kontaktujte přes email a uveďte, o které lekce máte zájem