Komplet balíček

Komplet balíček lekcí 1-12. Ušetříte cca 20%. Pomocí jedné platby lze zakoupit celý kurz.

24,9 h.

990 Kč

Lekce 1 - Popisná statistika

V této lekci si zopakujeme základní výpočty z popisné statistiky na souboru dat s využitím funkcí i nástroje Analýza dat a také Realstatu. Najdete zde např. určení typu veličiny, bodové a intervalové rozdělení dat v tabulce četností, grafické znázornění dat či výpočty popisných charakteristik.

2.5 h.

125 Kč

Lekce 2 - Intervalové odhady

V této lekci si vysvětlíme výpočet intervalových odhadů, které byste už měli částečně ovládat z předchozího předmětu statistiky. K výpočtu použijeme jak "ruční" postup, tak Analýzu dat.

1h.

50 Kč

Lekce 3 - Normalita a jednovýběrové parametrické testy

V této lekci si ukážeme tvorbu krabicového grafu, možnosti ověření normality dat a parametrické jednovýběrové testy (na střední hodnotu, na relativní četnost a na rozptyl), které byste už měli částečně ovládat z předchozího předmětu statistiky. K výpočtu použijeme jak "ruční" postup, tak Analýzu dat či Realstat.

2 h.

100 Kč

Lekce 4 - Dvouvýběrové testy

V této lekci si ukážeme další typy testování hypotéz. Konkrétně parametrické dvouvýběrové testy (F test, T test, Welchův test a párový test) a neparametrický jednovýběrový a dvouvýběrový Wilcoxonův test a párový Wilcoxonův test. K výpočtu použijeme jak "ruční" postup, tak Analýzu dat či Realstat.

2,5 h.

125 Kč

Lekce 5 - Vícevýběrové testy

V této lekci si ukážeme další typy testování hypotéz. Konkrétně dvouvýběrový test na shodu relativních četností a hlavně vícevýběrové testy (ANOVA a neparametrický Kruskal-Wallisův test). K výpočtu použijeme jak "ruční" postup, tak Analýzu dat či Realstat.

1,75 h.

90 Kč

Lekce 6 - Kvalitativní veličiny

V této lekci si ukážeme další typy testování hypotéz. Konkrétně testy kvalitativních veličin v kontingenční resp. asociační tabulce (Chí kvadrát dobré shody a nezávislosti, Mediánový test a McNemarův test). K výpočtu použijeme jak "ruční" postup, tak Analýzu dat či Realstat.

1,75 h.

90 Kč

Lekce 7 - Regrese a korelace

V této lekci si ukážeme téma Regrese a korelace. Opakování lineární regrese a rozšíření znalostí o základní principy nelineárních funkcí či vícenásobnou lineární regresi a korelaci. Také výpočty Pearsonova a Spearmanova korelačního koeficientu a různé testy hypotéz v regresních modelech. K výpočtu použijeme jak "ruční" postup, tak různé funkce, Analýzu dat či Realstat.

2,25 h.

110 Kč

Lekce 8 - Časové řady

V této lekci si ukážeme téma Časové řady. Vysvětlím různé způsoby dělení ČŘ, výpočet popisných charakteristik vývoje v čase, klouzavé průměry, popis trendu pomocí regresní funkce či sezónnost v časových řadách. Pokud jste ve statistice stihli toto téma probrat, jedná se většinou o opakování či prohloubení znalostí. K výpočtu použijeme jak "ruční" postup, tak různé funkce či Analýzu dat.

2 h.

100 Kč

Lekce 9 - Příprava na zkoušku 1. část

V této lekci si ukážeme 1. část témat ze zkouškových testů. Např. určení typů veličin, různé možnosti grafického znázornění dat či způsoby získání dat a jejich následné zpracování různými metodami apod.

2,25 h.

110 Kč

Lekce 10 - Příprava na zkoušku 2. část

V této lekci si ukážeme 2. část témat ze zkouškových testů. Např. krabicové grafy či znázornění dat u regresních modelů. Dále identifikaci vhodného testu na zpracování konkrétních dat dle zadání a jeho náležitosti. Nakonec interpretaci a porovnání již vypočtených regresních modelů na základě výstupů z Excelu.

2,75 h.

140 Kč

Lekce 11 - Celý zkouškový test

V této lekci si ukážeme výpočet celého vybraného nového zkouškového testu z roku 2021. Jedná se o test od studentů kombinovaného studia.

1,17 h.

60 Kč

Lekce 12 - Příprava na zápočet

V této lekci si ukážeme výpočet vybraných úloh ze zápočtových testů. Doučko proběhlo na konci roku 2022 před zápočtovými testy.

3 h.

150 Kč

Speciální nabídka

V případě zájmu o více samostatných lekcí jednou platbou mě kontaktujte přes email a uveďte, o které lekce máte zájem