ZÁKLADY MATEMATIKY 1

Komplet balíček

Komplet balíček lekcí 1-14. Ušetříte cca 25%. Pomocí jedné platby lze zakoupit celý kurz.

32 h.

1100 Kč

Lekce 1 - Vektory a přímky

V této lekci vysvětluji téma vektory a přímky. Co je to vektor, grafické znázornění, základní operace s vektory, úhel mezi vektory či skalární a vektorový součin. Dále lineární kombinace a lineární nezávislost vektorů. Také nejrůznější tvary rovnice přímky.

2,25 h.

110 Kč

Lekce 2 - Matice

V této lekci vysvětluji základy matic. Co je to matice, základní operace s maticemi, hodnost matice či Gaussova eliminační metoda. Dále determinant matic, inverzní matice a řešení soustavy lineárních rovnic různými metodami.

4,8 h.

200 Kč

Lekce 3 - Přehled funkcí

Tato lekce obsahuje přehled funkcí. Co je funkce, jaké má základní vlastnosti (def. obor, obor hodnot, sudost/lichost, významné body, omezenost apod.) a základní typy funkcí (lineární, kvadratická, odmocnina, lineárně lomená, exponenciální, logaritmická a další). Součástí příkladů je také vysvětlení inverzní funkce (výpočet, graf a základní vlastnosti).

6 h.

250 Kč

Lekce 4 - Modifikace a skládání funkcí

V lekci najdete ukázky modifikace předpisu funkce a její vliv na posun/změnu tvaru funkce na grafu a dále vysvětlení principu skládání a rozkládání funkcí.

1 h.

50 Kč

Lekce 5 - Definiční obory

Lekce obsahuje definiční obor funkce. Příklady jeho výpočtu na různých typech složených funkcí - zlomky, odmocniny, logaritmy, kvadratické výrazy apod.

1,25 h.

60 Kč

Lekce 6 - Limity

Lekce obsahuje téma limity funkce. Vysvětlení základních principů ve spojení s grafem funkce. Výpočty vybraných příkladů limit častých typů funkcí (polynomy, zlomky, goniometrické funkce, složené funkce, Eulerovo číslo apod.)

3,33 h.

150 Kč

Lekce 7 - Body nespojitosti

V této lekci najdete téma body nespojitosti funkce. Vysvětlení základních principů ve spojení s grafem funkce. Určení druhu nespojitosti funkce v bodě s využitím limit u různých typů funkcí.

0,83 h.

50 Kč

Lekce 8 - Derivace

Lekce obsahuje vysvětlení derivace funkce a výpočet základních způsobů derivování na různých typech funkcí (součet, rozdíl, součin, podíl či složená funkce).

2 h.

100 Kč

Lekce 9 - Tečny a normály, L`Hospitalovo pravidlo

Lekce obsahuje vysvětlení použití derivací na výpočet rovnice tečny a normály funkce (včetně grafů) a také výpočet limit pomocí L`Hospitalova pravidla.

1,25 h.

60 Kč

Lekce 10 - Monotonie a extrémy funkce

Lekce obsahuje vysvětlení použití derivací na výpočet intervalů monotonie funkce a rovněž lokálních a globálních extrémů funkce.

2,5 h.

125 Kč

Lekce 11 - Zakřivenost funkce

V této lekci najdete vysvětlení použití derivací na výpočet intervalů zakřivenosti funkce (konvexnost a konkávnost) a inflexních bodů funkce.

1 h.

50 Kč

Lekce 12 - Průběh funkce

V této lekci najdete celý výpočet průběhu funkce od definičního oboru, přes limity, derivace až k nákresu grafu na několika vybraných typech funkcí. Dále také nákres funkce podle zadaných vlastností.

1,9 h.

90 Kč

Lekce 13 - Integrály

V této lekci si vysvětlíme téma integrály. Jejich dělení, základní metody integrace (přímá metoda, per partes a substituce) a výpočty neurčitých i určitých integrálů včetně jejich aplikace na výpočet obsahu plochy rovinných obrazců.

3,5 h.

175 Kč

Lekce 14 - 1. zápočtový test

Lekce obsahuje ukázku řešení vybraných příkladů z 1. zápočtového testu z témat vektorů, přímek a matic.

0,75 h.

50 Kč

Speciální nabídka

V případě zájmu o více samostatných lekcí jednou platbou mě kontaktujte přes email a uveďte, o které lekce máte zájem